Melding om behandling av personopplysninger

Skjema for melding om behandling av personopplysninger etter personopplysningsloven §31 og helseregisterloven §29.
Side: 1/1
Side 1

1. Meldingen gjelder

a)

Melding etter personopplysningsloven
Melding etter helseregisterloven

b)

Førsteregistrering av melding/gjenregistrering av melding etter tre år
Endring av melding nr:
med meldingsnøkkel:

c)

Planlagt oppstart for behandlingen av personopplysninger (dd.mm.åååå):

2. Sensitive personopplysninger

Gjelder meldingen sensitive personopplysninger?
Ja
Nei
Oppbevares opplysningene kun i et manuelt personregister?
Ja
Nei

3. Kontaktopplysninger - den behandlingsansvarlige virksomheten

Fullstendig navn på virksomheten:
Organisasjonsnummer:
Postboks, gate/husnummer:
Postnummer:
Poststed:
Land:
Telefonnummer:

Daglig ansvar for oppfyllelse av den behandlingsansvarliges plikter er tillagt:

Stillingsangivelse (ikke personnavn):

4. Eventuell representant (for virksomheter etablert utenfor EU/EØS-området)

Er behandlingsansvarlig virksomhet etablert i Norge eller et annet EØS-land?
Ja
Nei

Hvis nei, fyll ut

Fullstendig navn på virksomheten som opptrer som representant:
Organisasjonsnummer:
Postboks, gate/husnummer:
Postnummer:
Poststed:
Land:

5. Behandler andre virksomheter opplysningene på vegne av den behandlingsansvarlige?

Ja
Nei

Hvis ja, fyll ut

Fullstendig navn/firma

Fullstendig navn/firma

Fullstendig navn/firma

6. Sektor, formål og nærmere beskrivelse

a) Sektor

Statlig
Fylkeskommunal/kommunal
Privat

b) Formål

Fjernsynsovervåkning
Helsetjenester
Adgangskontroll
Helseforvaltning
Klient/kundeadministrasjon
Forskning (spesifiser i punkt 6d)
Adressering/markedsføring
Lovpålagt behandling for stat/kommune/fylkeskommune (spesifiser lovhjemmel i punkt 6c)
Personaladministrasjon
Annen behandling i det offentlige (spesifiser i punkt 6c)
Forsikringstjenester
Finansielle tjenester
Inkasso
Annen behandling i det private (spesifiser i punkt 6c)

c) Nærmere beskrivelse (maks 512 tegn)


d) Hvis forskning

Behandles personopplysningene med respondentens samtykke
Ja
Nei
Planlagt prosjektavslutning (dd.mm.åååå)
Prosjekttittel (maks 512 tegn)

7. Utlevering av personopplysninger til utlandet

Overføres opplysningene til land utenfor EU/EØS-området?
Ja
Nei

Hvis ja

Har utleveringen grunnlag i:
Samtykke fra den registrerte:
Ja
Nei
EUs standardavtale:
Ja
Nei
Safe Harbour:
Ja
Nei

8. Opplysninger om hvor e-postkvittering skal sendes

Datatilsynet skal sende e-postkvitteringen til denne adressen. NB: Kvitteringen må bekreftes av mottaker; bruk derfor en e-postadresse du selv benytter!